گام آکورد. در این مقاله M به معنای تتراکورد ماژور و m به معنای تتراکورد مینور و L یا ۱ به معنای یک فاصله یک پرده ای است. اعداد نشان دهنده فاصله بین دو نت تعداد نیم پرده را بیان می کنند.

گام آکورد

نمادهای آکوردها چهارچوب عمودی یا هارمونیک یک قطعه را نشان می‌دهند، اگرچه آن‌ها می‌توانند توسط استفاده از گام آکرد برای کاربرد افقی یا ملودیک گسترش پیدا کنند.

یک نماد آکرد به‌ طور طبیعی این مفهوم را می‌رساند که از یک الگوی خاص گام استفاده شود.

گام آکرد های ششم بزرگ و هفتم بزرگ

گام ماژور یا یونین از الگوی (M1M) برای تنیک ششم­ بزرگ و هفتم ­بزرگ استفاده می‌کند. گام لیدین (۱MM) برای همه  گام‌های ششم­ بزرگ و هفتم ­بزرگ استفاده می‌شود.

گام آکورد

گام آکردهای ششم کوچک یا هفتم کوچک و بزرگ

گام مینورملودیک بالارونده (m1M) در هر دو حالت بالارونده و پائین­ رونده برای ششم­ کوچک یا هفتم ­بزرگ به­ کار می‌رود.

گام آکورد

گام آکردهای هفتم دومینانت

گام میکسولیدین (MM1  یا M1m) برای آکردهای هفتم دومینانت که از دومینانت به تنیک حرکت می‌کند استفاده می‌شود. گام هفتم لیدین (۱Mm) برای همه آکردهای هفتم دومینانت‌های دیگر استفاده می‌شود.

گام آکورد

گام آکردهای هفتم کوچک

گام دورین (m1m) برای آکردهای هفتم کوچک استفاده می‌شود. اگرچه تعدادی آکردهای هفتم کوچک می‌بایست گام‌های دیگری بگیرند، گام دورین می‌تواند با همه آکردهای هفتم کوچک سازگار شوند.

گام آکورد

گام آکردهای هفتم کوچک (بمل پنج)

گام لوکرین (NN1) برای آکردهای هفتم کوچک (بمل پنج) به­ کار می‌رود.

گام آکورد

گام آکردهای هفتم افزوده 

گام تمام‌پرده (۲۲۲۲۲۲)  (فواصل بین درجه‌های مجاور به تعداد نیم‌ پرده نشان داده‌ شده‌اند) برای آکردهای هفتم افزوده به­ کار می‌روند.

گام آکردهای هفتم کاسته

گام کاسته (۲۱۲۱۲۱۲۱  به تعداد نیم‌پرده) برای آکردهای هفتم کاسته  به­ کار می‌روند. یک گام کاسته می‌تواند مثل دو آکرد هفتم کاسته که به یک فاصله یک‌ پرده‌ای از  هم قرارگرفته باشند، فکر شود.

گام بلوز

گام بلوز گامی است که در درجه اول مثل یک شیوه (اندیشه) است که در اجرای موسیقی بلوز استفاده می‌شود. این گام نمی‌تواند با تتراکردها آنالیز شود. گام بلوز شامل درجه‌های تنیک (۱)، ساب دومینانت (۴) و دومینانت (۵) به‌اضافه”نت آبی” که یک‌ سوم نیم‌ پرده بم شده (b3) پنجم پائین آمده (b5) و هفتم پائین آمده (b7)، دارد. غالباً شیوه‌های نوشتاری نت به‌ صورت انهارمونیک استفاده می‌شوند.

گام‌های پنتاتونیک

گام پنتاتونیک بزرگ (ماژور) می‌تواند با آکردهای ششم بزرگ، هفتم بزرگ و هفتم دومینانت استفاده شود.

گام پنتاتونیک مینور می‌تواند با آکردهای هفتم کوچک یا همچون یک جانشین برای گام بلوز استفاده شود.

جدول گام های متداول برای استفاده از آکورد