بازی با الگوهای گام

یادگیری و تمرین هر دوازده (یا بیست و چهار) گام برای هر گیتاریست ضروری است. زیرا این یک روش کارآمد برای ایجاد تکنیک و رشد آگاهی است. اما، تمرین نباید کاملاً مکانیکی باشد. در اینجا قصد یادگیری تمام نت ها در کل سطح فرت‌بورد و نحوه ارتباط آنها است.

در این تمرین ها از اتکا به الگوهای تصویری انگشتان دست بردارید. سعی کنید در حال انجام تمرین به اسامی نت ها و درجه گام ها و ارتباط نت ها بپردازید.

تمرین های پیشنهادی:

  • گام ها را در محدوده یک اکتاو روی یک سیم اجرا کنید. همزمان با اجرا یکبار اسامی نت ها و بار دیگر اعداد درجه گام را با صدای بلند بخوانید. (لازم است که برای هر گام سیم مناسب را انتخاب کنید)
  • با شروع از پایین ترین نت گام، چهار نت را در هر سیم تا بالاترین را اجرا کنید.
  • همین کار را با شروع نت بعدی انجام دهید. این مسیر دیگری را برای دنبال کردن ایجاد می کند. بنابراین شروع به یادآوری انگشتان را غیر ممکن می کند.
  • همین کار را فقط با استفاده از یک انگشت در دست چپ انجام دهید. باز هم بر خلاف الگوهای حفظی عمل می کند.
  • از پوزیسیونی متفاوت شروع کنید و در هر سیم دو نت بنوازید. که منجر به نوع دیگری از مسیر انگشت می شود.
  • فقط فواصل خاص را اجرا کنید. مانند فقط سوم یا پنجم یا چهارم

بازی با الگوهای گام

مثالی برای موارد بالا (همه گام های ماژور و مینور “ترجیحا هارمونیک” را تمرین کنید)