نماد گذاری آکوردها: ترکیب عمودی تن‌ها چهارچوب هارمونیک یک قطعه موسیقی را می‌سازد که می‌تواند با نمادهایی نشان داده شود و نمادهای آکردها یک ابزار تندنویسی برای تشخیص سریع انواع ترکیب‌ بندی آکردها است. اگرچه یک نماد نشان می‌دهد که آکرد از کدام نت‌ها تشکیل‌ شده‌اند، اما ترتیب به‌ کارگیری آن تن‌ها را نمی‌تواند نشان دهد.

نماد گذاری آکوردها – تفسیر نماد آکردها

نت پایه آکرد (ریشه آکرد)

حروف نماد نشان دهنده نام نت پایه یک آکرد است.

نماد گذاری آکوردها

نت سوم آکرد

یک آکرد شامل یک‌ سوم بزرگ بالای پایه خود است. مگر آن‌ که توسط علامتی به‌ نوعی دیگر توصیف شود. علامتی که سوم را به‌ نوعی دیگر توصیف می‌کند معمولاً آن را (سوم آکرد را) نیم‌پرده پائین می‌آورد (سوم کوچک). مینور، کاسته و نیم کاسته همگی توصیف سوم پائین یک آکرد هستند. اختصارات مورد نظر عبارتند از min  و dim  اما می‌تواند به روش‌های دیگری هم بیان شود.

سوم توصیف شده نیست

نماد گذاری آکوردها

سوم توصیف شده (نیم پرده پایین آمده)

نماد گذاری آکوردها

نت پنجم آکرد

یک آکرد شامل نتی است که یک پنجم درست بالای پایه قرار دارد. مگر آن‌ که با یک علامت اختصاری طور دیگری توصیف‌شده باشد. علائم اختصاری نشان می‌دهند پنجم آکرد نیم‌ پرده افزایش پیداکرده ( پنجم افزوده). و یا پنجم آکرد نیم‌ پرده کاهش پیدا کرده باشد (پنجم کاسته). علامت اختصاری َ (Augmented) یا   (Aug) یا  (+)  یا (۵+) یا (۵#) برای پنجم افزوده. و علامت اختصاری (diminished)  یا (dim) یا (o) یا (b5) یا )–(  یا (۵-) برای پنجم کاسته به کار می‌رود.

پنجم مشخص نشده:

نماد گذاری آکوردها

پنجم نیم پرده بالا رفته:

نماد گذاری آکوردها

پنجم نیم پرده پایین آمده:

نماد گذاری آکوردها

نت ششم آکرد

آکردی که شامل یک نت ششم بزرگ بالای پایه آکرد است دارای نماد عددی ۶ همراه نماد حروف آکرد است.

نماد گذاری آکوردها

نت هفتم آکرد

آکردی که شامل یک هفتم کوچک (ساب تنیک) بالای پایه است با یک نماد عددی ۷ در سمت راست حرف مشخصه آکرد است. مگر آنکه علامت اختصاری دیگری نوع آن را توصیف کند. علائم اختصاری که نیم‌ پرده بالاتر رفتن هفتم (هفتم بزرگ) را نشان می‌دهند Major7 یا (Maj7)  یا (M7) هستند. علائم اختصاری که نیم‌ پرده پائین آمدن هفتم کوچک را نشان می‌دهند (هفتم کاسته یا ششم بزرگ) diminishd7  یا (dim7) یاb7  هستند. که در سمت راست حرف نماد آکرد قرار می‌گیرد.

هفتم توصیف نشده:

هفتم نیم پرده بالا رفته:

هفتم نیم پرده پایین آمده:

علاوه بر چهار نوع تریاد ماژور، مینور، افزوده و کاسته عموماً نه نوع آکرد چهار صدایی می‌تواند ساخت:

ششم ماژور ـ  هفتم ماژور ـ  ششم مینور ـ هفتم مینور/ماژور ـ هفتم دومینانت ـ هفتم مینور (بمل پنج) ـ هفتم افزوده ـ هفتم کاسته

آکرد ششم ماژور

فرمول آکردهای ششم ماژور۱, ۳, ۵, ۶     از درجه‌های یک گام ماژور هستند. و توسط نماد نام آکرد نشان داده می‌شوند.

آکرد هفتم ماژور

فرمول آکرد های هفتم بزرگ    1, 3, 5, 7  از درجه‌های یک گام ماژور هستند. و توسط نماد نام آکرد و Maj7 نشان داده می‌شوند.

آکرد ششم مینور

فرمول آکردهای ششم کوچک   1, b3, 5, 6 از درجه‌های یک گام ماژور هستند. و توسط نماد پایه آکرد، min و عدد ۶  نشان داده می‌شوند.

آکرد هفتم مینور/ ماژور

فرمول آکرد های هفتم مینور/ماژور   1, b3, 5, 7  از درجه‌های یک گام ماژور هستند. و توسط نماد پایه آکرد به همراه min  و  (Maj7)  نشان داده می‌شوند.

آکرد هفتم دومینانت

آکرد هفتم دومینانت درجه‌های  1, 3, 5, b7   از یک گام ماژور هستند. و با حرف پایه آکرد و عدد ۷ نشان داده می‌شود.

آکرد هفتم مینور

فرمول آکردهای هفتم مینور استفاده از درجه‌های  1, b3, 5, b7  از یک گام ماژور هستند. و توسط حرف نام پایه آکرد به همراه min و عدد ۷ نشان داده می‌شود.

آکرد هفتم مینور (بمل پنج)

فرمول آکردهای هفتم مینور (بمل پنج) استفاده از درجه‌های  1, b3, b5, b7  از یک گام ماژور هستند. و توسط حرف نام پایه آکرد به همراه min و عدد ۷ و (b5) نشان داده می‌شود. این نوع آکرد همچنین به نام یک آکرد هفتم نیم کاسته نامیده می‌شود نماد آن (۷Ǿ) است.

آکرد هفتم افزوده

فرمول آکردهای هفتم افزوده استفاده از درجه‌های ۱, ۳, #۵, b7  از یک گام ماژور هستند. و توسط نام پایه آکرد، نماد Aug و عدد ۷ نشان داده می‌شود.

آکرد هفتم کاسته

فرمول آکردهای هفتم کاسته استفاده از درجه‌های  1, b3, b5, 6 (b7)  یا (bb7)  از یک گام ماژور هستند. و توسط حرف نام پایه به همراه dim و عدد ۷ نشان داده می‌شوند.

نماد گذاری آکوردها – تفسیر نماد آکوردها