آموزش گیتار کلاسیک

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺘﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮدم را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐنم. اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﻬﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ. از ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻮش آﺷﻨﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻮدی ﻫﺎﯾﯽ از آﻫﻨﮕﺴﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ و … ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﻮآﻣﻮزان و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ملودی و هارمونی برای گیتاریست ها

ملودی و هارمونی باهم آموخته می‌شوند. البته برای گیتاریست مشکل است که به یک ملودی بدون پوشاندن آن در ذهن با یک هارمونی ساده گوش دهد. و به یک توالی از آکردها بدون ارتباط آن‌ها با ملودی گوش دهد. مطالعه هارمونی انتزاعی، حتی وقتی‌که در حد اعماق پوچ (دایره المعارف آکردها) نزول نکند، بیهوده است.

کنترپوان برای گیتار

موسیقی از زمان ملودی های کوتاه مدال در سرودهای مذهبی تا شکل گیری ابتدایی چند صدایی، ارگانوم و پیشرفت  پلی فونی و فوگ و نهایتاً هارمونی و موسیقی مدرن معاصر راه زیادی را پیموده است. در این مسیر رپرتوار سازهای  زخمه ای نقش بزرگی داشتند. و آهنگسازان بسیاری برای این نوع از سازها مثل لوت، ویهوئلا و گیتار به سبک های مدال و تنال آهنگسازی کرده اند. که شامل آثار بسیار غنی و نمونه های شاهکاری از سبک های مختلف موسیقی است. در کتاب حاضر به سه موضوع؛ ۱- کنترپوان به سبک رنسانس قرن شانزدهم. ۲- بداهه سرایی به شیوه رنسانس قرن شانزدهم. ۳- مطالعه و بررسی گسترش و تغییر شکل موتیفیک و تحول موسیقی پرداخته شده است.

هارمونی فرت بورد

بزودی منتشر می شود

هارمونی فرت‌بورد با هر نگرشی برای آموزش گیتاریست‌های کلاسیک ضروری است، اما در حال حاضر هیچ روش یا مواد موثری برای آموزش دوره هارمونی فرت‌بورد در دسترس نیست. طراحی این متد با مطالعه اسناد تاریخی و با بررسی نظریه‌های اخیر و متون هارمونی کی‌بورد نگارش شده‌است. پس از بررسی برخی زمینه‌های تاریخی، به بررسی نظریه و متون هارمونی کی‌بورد می‌پردازد تا تعیین کند که آیا در مورد ترتیب ارائه مفاهیم اتفاق نظر وجود دارد یا خیر.

۱۰% تخفیف روی کتاب ها.

%۱۰ تخفیف روی مجموعه ۶ جلدی کتاب های مقدماتی الی سطح ۸ آموزش گیتار کلاسیک